CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG

Chính sách của Hào Phú Thành nhằm đạt được một tiêu chuẩn cao đối với việc bảo vệ môi trường khi triển khai các hoạt động kinh doanh của mình với tư cách là một nguồn lực – một công ty xây dựng đóng góp vào các nhu cầu vật chất của xã hội. Cách tiếp cận của HÀO PHÚ THÀNH đối với vấn đề quản lý môi trường là hướng đến việc không ngừng nâng cao khả năng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bằng cách luôn cân nhắc áp dụng các kiến thức khoa học mới và luôn quan tâm đến mong muốn của cộng đồng.

Đặc biệt, chính sách của công ty xây dựng Hào Phú Thành nhằm để:

  • Luôn tuân thủ luật pháp, qui định và các tiêu chuẩn hiện hành; ủng hộ tinh thần của luật pháp; áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp phản ánh đúng cam kết của Công ty đối với chính sách môi trường.
  • Trao đổi cởi mở với chính quyền và cộng đồng về các vấn đề môi trường, đóng góp cho sự phát triển về các chính sách và quy định có thể tác động đến HÀO PHÚ THÀNH .
  • Đảm bảo các nhân viên của HÀO PHÚ THÀNH và các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ được thông báo về chính sách này và hiểu rõ các trách nhiệm về môi trường của họ trong các công việc kinh doanh của HÀO PHÚ THÀNH.
  • Đảm bảo HÀO PHÚ THÀNH có một hệ thống quản lý để xác định, quản lý và giám sát các rủi ro về môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động.
  • Thực hiện các nghiên cứu và thiết lập các chương trình để bảo vệ các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, cải thiện các qui trình và bảo vệ môi trường.
  • Xây dựng môi trường xã hội theo đúng chính sách dự án trên quan điểm hướng đến xoá đói, giảm nghèo, chú trọng vấn đè phát triển đời sống xã hội của người dân ở vùng sâu vùng xa – dân tộc thiểu số.